برچسب: والدین

۰

روانشناسی بلوغ

روانشناسی بلوغ سرکشی و حساسیت  اغلب نوجوانها انگار به رادارهایی مجهزند که از عوامل مسبب ناراحتی پدر و مادرشان مطلع می شوند. اگر پدر و مادر به پاکیزگی و آراستگی بها بدهند، نوجوانان بی...

۰

بزهکاری نوجوان ۱

مطالعات اولیه در باب بزهکاری نوجوانان مکررا از طریق مقایسه ای ساده میان ویژگی های بزهکاران و غیر بزهکاران پیش رفته است.چنین نگرشی مبتنی بر این فرض ضمنی است که بزهکاری،صورت معینی از آسیب...