برچسب: مشاوره فردی

چرا مردها حرف نمیزنند؟ ۰

همدلی

مهارت همدلی نوجوانان عموما می گویند که پدر و مادر آنها را درک نمی کند. گاهی زن و شوهرها نیز معتقدند که علی رغم انها زندگی مشترک اما هنوز زبان مشترکی پیدا نکرده اند...

۰

خودآگاهی

مهارت خودآگاهی  همیشه انسان در جستجوی پاسخی برای این پرسش است و من کیستم؟ برای یافتن پاسخ باید از کجا و چگونه شروع کرد؟ غالبا اطلاعاتی که در فعالیت های روزانه مورد استفاده قرار...

۰

تغییر باورها

چگونه باورهای مان را تغییر دهیم؟ پیش فرضهای اصلی کارعبارت اند از: ۱- اینکه واقعیت مان از طریق صافی های باورهای در حال تغییرمان خلق میشود. ۲- اینکه ما دارای یک سرشت جوهری درونی...