برچسب: اتیسم

۰

راهبردهای موفقیت آمیز برای مهارت های اجتماعی در کودکان اتیسم

راهبردهای موفقیت آمیز برای مهارت های اجتماعی در کودکان اتیسم ماهیت اختلال طیف اتیسم چنین است که دانش آموزان اغلب : فاقد توانایی درک قوانین رفتار اجتماعی هستند. تماس چشمی آن ها غیر عادی...

۰

اتیسم ۱

راهبرد های سودمند برای انجام تکالیف  ماهیت اختلال طیف اتیسم چنین است که دانش آموزان در هنگام انجام تکالیف: به وسیله ی تعاملات اجتماعی موجود در محیط پاداشی دریافت نمی کنند و نیاز دارند...