نویسنده: محبوبه پاک نژاد

۰

پیشداوری

پیشداوری چیست؟ علمای اجتماعی، پیشداوری را به شیوه های مختلفی تعریف کردند:در اصطلاح، پیشداوری هم می تواند مثبت باشد و هم منفی . من می توانم علیه یا له هنرمندان جدید، پیشداوری داشته باشم....

۰

ابراز عواطف

ابراز عواطف این روزها ما زیاد درباره ابراز عواطف ، بیرون ریختن آنها ، خالی کردن سینه می شنویم. عاطفه دقیقا چیست؟ برای این بحث، از عواطف منفی یا ناخوش آیند مانند ترس، حسادت،...

۰

شفای کودک درون

کشف والد درون با فراخواندن بخشی از وجودمان که «والد درون» خوانده می شود. از کودک درونمان مراقبت و حمایت می کنیم. والد درونمان شیوه انجام این گونه پرستاری را از والدین با پرستاران...