بایگانی‌ روزانه: مرداد ۱۳, ۱۳۹۸

۰

تغییر باورها

چگونه باورهای مان را تغییر دهیم؟ پیش فرضهای اصلی کارعبارت اند از: ۱- اینکه واقعیت مان از طریق صافی های باورهای در حال تغییرمان خلق میشود. ۲- اینکه ما دارای یک سرشت جوهری درونی...