مرکز مشاوره دیدار

۰

تغییر باورها

چگونه باورهای مان را تغییر دهیم؟ پیش فرضهای اصلی کارعبارت اند از: ۱- اینکه واقعیت مان از طریق صافی های باورهای در حال تغییرمان خلق میشود. ۲- اینکه ما دارای یک سرشت جوهری درونی...

۰

کنجکاوی در کودکان

کنجکاوی در کودکان قواعد کنجکاوی! از عهده ی پرسش ها برآمدن انسان نیازی اساسی دارد که از جهان خود سردرآورد، و این نیاز از همان ابتدای زندگی، آغاز می شود. همه ی کودکان خردسال تشنه...

۰

علت ترس

علت ترس مهمترین و بنیادی ترین علت ترس، جهالت نسبت به سرشت راستین مان است. اگر متقاعد میشدیم که سرشت مان، جانی آسیب ناپذیر و جاودان است، به هیچ رو نمی ترسیدیم. از آنجا...

۰

عواطف منفی

 عواطف منفی برای خلق واقعیتی سالم، شاد و سرشار از هماهنگی که آرزوی همه ی ماست، لازم است نخست به نوعی هماهنگی عاطفی دست یابیم. این روند را می توان به شش گام اصلی...